Protokoll Representantskapet 9. juni 2017

  

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 9. juni 2017 i Skien.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five og Erik Næs

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss og Anne Karin Alseth Hansen

For Bamble kommune: Hallgeir Kjeldal, Heidi Therese Herum og Jon Pieter Flølo

For Siljan kommune: Kjell A. Sølverød, Kim Vegard Rekvik og Else M. Norheim (vara)

For Kragerø kommune: Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal og Henriette Fluer Vikre

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne, Magnus Straume og Astrid Lunde (vara)

Sak 1.  Åpning ved representantskapets leder

Robin Kåss var møteleder. Innkallingen til representantskapsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Opptelling av stemmer

Alle eierkommuner var representert.  16 av 18 medlemmer var til stede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3.  Valg av to til å undertegne protokoll

Tor Peder Lohne og Henriette Fluer Vikre ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4. Årsberetning og regnskap

Representantskapet godkjente enstemmig årsberetningen og -regnskapet for 2016.

Representant Hallgeir Kjeldal påpekte at fondene i ViG, særlig Grenland næringsfond og Skien næringsfond er viktige virkemidler i næringsutviklingsarbeidet til ViG.  Fondene synker i realverdi år for år og avkastningen er alene ikke nok til å opprettholde/styrke fondene.  På sikt vil derfor fondene forvitre dersom det ikke tas grep for å bygge dem opp. Det er derfor ønskelig at ViG drøfter dette og kommer tilbake til eierne med en sak hvor denne problemstillingen reflekteres.

Sak 5.  Valg av styre

Representantskapet besluttet enstemmig å videreføre dagens styre i påvente av utredningen om organiseringen av Vekst i Grenland IKS.