Protokoll Representantskapet 5. juni 2015

  

Protokoll Representantskapet i Vekst i Grenland IKS

Det ble avholdt utsatt, ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 5. juni 2015 på Ælvespeilet i Porsgrunn.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five, Geir Arild Tønnesen og Jan Terje Olsen

For Porsgrunn kommune: Øystein Beyer og Sverre Siljan

For Bamble kommune: Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud ved vara Andreas Kjær og Linda Holien

For Siljan kommune: Gunn Berit Rygg Holmelid og Brynjar Rismyr

For Kragerø kommune: Kåre Preben Hegland

For Drangedal kommune: Karianne Sydtveit Reiten ved vara Magnus Straume og Arnt Olav Brødsjø

Sak 1: Åpning ved representantskapets leder

Hedda Foss Five var møteleder. Innkallingen til representantskapsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2: Opptelling av hvor mange stemmer som er representert

Alle eierkommunene var representert. 11 av 18 medlemmer var til stede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3: Valg av to til å undertegne protokoll

G.B. Holmelid og Øystein Beyer ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4: Årsberetning og regnskap

Representantskapet godkjente årsberetningen og regnskapet for 2014.

Sak 5: Valg av tre styremedlemmer og faste varamedlemmer

Representantksapet valgte følgende nye styremedlemmer og faste varamedlemmer:

Morten Næss og Jan Sæthre velges som nye styremedlemmer. Trond Ingebretsen, Lene Hysing, Birgith Sannes, Ingunn Nestestog, Bjørn Hagen, Jorid Heie Sætre, Steffen Stordalen velges som faste varamedlemmer. Alle velges for 2 år.

Sak 6: Valg av leder og nestleder i representantskapet

Hedda Foss Five ble valgt til leder og Karianne S. Reiten til nestleder i representantskapet.