Protokoll Representantskapet 25. november 2016

  

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 25. november 2016 i Siljan.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five og Erik Næs

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss, Janicke Andreassen og Anne Karin Alseth Hansen

For Bamble kommune: Heidi Therese Herum, Jon Pieter Flølo og Hege Bråthen

For Siljan kommune: Kjell A. Sølverød, Kim Vegard Rekvik og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal og Henriette Fluer Vikre

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne, Magnus Straume og Arnt Olav Brødsjø

Sak 1        Åpning ved Representantskapets leder

Robin Kåss var møteleder. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2        Opptelling av stemmer

Alle eierkommunene var representert. 17 av 18 medlemmer var tilstede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3        Valg av to til å undertegne protokollen

Anne Karin A. Hansen og Heidi Herum velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 

Sak 4        Behandling av sak om rammer for driftsåret 2017

I grovbudsjettet hadde Styret lagt inne økning i rammen på kr 1 200 000 knyttet til gjennomføring av ny strategisk næringsplan. Representantskapet ønsket ikke en slik økning, og godkjente et grovbudsjett med en totalramme på kr 15 910 000.

Sak 5        Diskusjon om eierstyring sett opp mot ny SNP og tiltaksplan

Representantskapet tok diskusjonen om eierstyring m.m. til orientering.

Sak 6        Valg

Representantskapet vedtok å videreføre dagens Styre i påvente av felles eierskapsprinsipper for grenlandskommunene.