Protokoll Representantskapet 24. november 2017

  

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 24. november 2017 i Bø i Telemark.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five og Jan Terje Olsen

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss og Janicke Andreassen

For Bamble kommune: Hallgeir Kjeldal og Vibeke Abrahamsen (vara)

For Siljan kommune: Kjell A. Sølverød og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikra og Charlotte Therkelsen Sætersdal

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne, Magnus Straume og Arnt Olav Brødsjø

Sak 1        Åpning ved Representantskapets leder

Robin Kåss var møteleder. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2       Opptelling av stemmer

Alle eierkommunene var representert. 13 av 18 medlemmer var tilstede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3        Valg av to til å undertegne protokollen

Hedda Foss Five og Hallgeir Kjeldal velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 

Sak 4        Behandling av sak om rammer for driftsåret 2018

Representantskapet godkjente Vekst i Grenlands grovbudsjett for 2018, som justeres og følges opp i tråd med vedtak i Grenlandsrådet.

Sak 5        Aktiviteter 2017 – statusrapport fra Styret 

Representantskapet tok rapporten til orientering.