Protokoll Representantskapet 23. november 2018

  

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 23. november 2018 i Bamble.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five og Erik Næs

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss, Janicke Andreassen og Anne Karin Alseth Hansen

For Bamble kommune: Hallgeir Kjeldal og Heidi Therese Herum

For Siljan kommune: Kjell A. Sølverød og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikra

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne, Magnus Straume og Arnt Olav Brødsjø

Sak 1        Åpning ved Representantskapets leder

Tor-Peder Lohne var møteleder. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2       Opptelling av stemmer

Alle eierkommunene var representert. 12 av 18 medlemmer var tilstede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3        Valg av to til å undertegne protokollen

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Janicke Andreassen og Dag Jøran Myrvang velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 

Sak 4      Behandling av sak om rammer for driftsåret 2019

Hallgeir Kjeldal opplyste at Bamble kommune ikke har behandlet innkallingen til representantskapsmøtet. Det vil skje i etterkant av møtet.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: Representantskapet godkjenner Vekst i Grenland /KS’ grovbudsjett for 2019.

Sak 5       Statusrapport fra selskapet

Styreleder Terje Riis-Johansen og daglig leder Hanne Gro Haugland ga en statusrapport, Preben Hjallum og Maren Anne Røed presenterte hhv. prosjektet helseinnovasjon Telemark og prosjektet nasjonalt kompetansesenter for helse og miljø. Representantskapet takket for gode innledninger, og ga støtte til styreleders forslag om tett dialog mellom selskapet og eierkommunene gjennom bl.a. statuspresentasjoner for kommunestyrer og formannskap. Representantskapet var fornøyd med at ny organisering av næringsarbeidet i grenlandskommunene er på plass, og understreket at selskapet nå må få ro til å «gjøre jobben».

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak: Representantskapet tar statusrapporten og presentasjonene til orientering.