Protokoll Representantskapet 20. november 2015

  

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 20. november 2015 i Siljan

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five, Erik Næs og Jan Terje Olsen

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss, Janicke Andreassen og Anne Karin Alseth Hansen

For Bamble kommune: Hallgeir Kjeldal og Heidi Therese Herum

For Siljan kommune: Kjell A. Sølverød og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikraog Henriette Fluer Vikre

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne, Magnus Straume og Arnt Olav Brødsjø

Sak 1.  Åpning ved representantskapets leder, herunder godkjenning av innkalling

Hedda Foss Five var møteleder. Innkallingen til representantskapsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Opptelling av hvor mange stemmer som er representert

Alle eierkommuner var representert.  16 av 18 medlemmer var til stede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3.  Valg av to til å undertegne protokoll

Anne Karin A. Hansen og Kjell Sølverød ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4. Rammer for driftsåret 2016, herunder overordnede mål og rammer for virksomheten, økonomi/budsjettplan og tilskudd fra deltakende kommuner

Representantskapet godkjente grovbudsjettet for Vekst i Grenland IKS inkl. Etablererkontoret Grenland.

Sak 5.  Finansieringsmodell, prinsippsak

Saken ble utsatt etter forslag fra Skien kommune. Representantskapet ba ordførermøtet avgjøre om saken skal behandles på ekstraordinært møte i representantskapet i forbindelse med møte i Grenlandsrådet i februar eller på ordinært møte i representantskapet i april 2016.