Protokoll Representantskapet 15. april 2016

  

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 15. april 2016

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five, Erik Næs og Jan Terje Olsen

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss, Janicke Andreassen og Anne Karin Alseth Hansen

For Bamble kommune: Hallgeir Kjeldal, Heidi Therese Herum og Jon Pieter Flølo

For Siljan kommune: Kjell A. Sølverød, Kim Vegard Rekvik og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal og Henriette Fluer Vikre

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne og Magnus Straume

Sak 1        Åpning ved Representantskapets leder, herunder godkjenning av innkalling

Robin Kåss var møteleder. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2        Opptelling av stemmer

Alle eierkommunene var representert. 17 av 18 medlemmer var tilstede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3        Valg av to til å undertegne protokollen

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Henriette Fluer Vikre og Magnus Straume velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 

Sak 4        Årsberetning og -regnskap 2015

Representantskapet godkjente Vekst i Grenland IKS’ årsberetning og -regnskap for 2015.

Sak 5        Finansieringsmodell, prinsippsak

Hedda Foss Five ba om at saken utsettes med henvisning til vedtaket i Skien bystyre 14. april 2016 (vedlagt). Representantskapet vedtok å utsette saken til neste møte. Vedtaket i Skien bystyre oversendes Ordførerkollegiet.

Sak 6        Valg av styret

Det ble vedtatt at dagens styre blir sittende til neste møte i Representantskapet.

Sak 7        Valg av representantskapet leder og nestleder

Robin Kåss ble valgt til leder og Tor-Peder Lohne til nestleder av Representantskapet.