Protokoll Representantskapet 13. april 2018

 

Det ble avholdt ordinært møte i representantskapet i Vekst i Grenland IKS 13. april 2018 i Porsgrunn.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five og Jan Terje Olsen

For Porsgrunn kommune: Robin Kåss, Janicke Andreassen og Anne Karin Alseth Hansen

For Bamble kommune: Hallgeir Kjeldal, Heidi Therese Herum og Vibeke Abrahamsen (vara)

For Siljan kommune: Kjell A. Sølverød og Dag Jøran Myrvang

For Kragerø kommune: Jone Blikra, Charlotte Therkelsen Sætersdal og Henriette Fluer Vikre

For Drangedal kommune: Tor-Peder Lohne, Magnus Straume og Arnt Olav Brødsjø

Sak 1/18        Åpning ved Representantskapets leder

Robin Kåss var møteleder. Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Sak 2/18        Opptelling av stemmer

Alle eierkommunene var representert. 16 av 18 medlemmer var tilstede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3/18        Valg av to til å undertegne protokollen

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Charlotte Therkelsen Sætersdal og Tor-Peder Lohne velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 

Sak 4/18        Statusrapport fra selskapet

Daglig leder, Hanne Gro Haugland ga en statusrapport fra selskapet.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Representantskapet tar statusrapporten til orientering.

Sak 5/18        Årsberetning og -regnskap

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

Representantskapet godkjenner årsberetningen og -regnskapet for 2017.  

Sak 6/18        Endring av vedtekter

Representantskapet behandlet forslag til reviderte vedtekter, oversendt medlemmene 23. mars 2018.

Hedda Foss Five orienterte om et oversendelsesforslag framlagt av Halvor Berg Hansen (H) i Skien bystyre 12. april 2018. Oversendelsesforslaget lyder:

Det er Bystyrets mening at representantskapet i VIG må gi helt tydelige styringssignaler, og fylle verktøykassen med rett type verktøy for å få til mer vekst i Grenland. I dette ligger det at næringsarbeidet må rettes inn mot de mange aktørene som befinner seg alle andre steder enn i Grenland, og gi de gode argumenter for hvorfor de bør legge virksomhetene sine til vår region. Altså en god «salgspich». 

Ordfører tar initiativ til at vi har en full gjennomgang av VIG med det som mål å rigge selskapet for fremtiden for et effektivt og godt arbeid for å få til næringsvekst i vår region. Gjennomgangen bearbeides i Hovedutvalg for Klima Miljø, Næring og Friluftsliv (HOKMNF) som avgir innstilling på anbefaling av hvordan Skien Kommune ser regionen best tjent med det viktige næringsarbeidet for å få til mer Vekst i Grenland.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Forslag til reviderte vedtekter godkjennes med to endringer.
 • Paragraf 6, punkt 2. Styreleder og nestleders valgperiode endres fra 4 til 2 år.
 • Paragraf 7, første strekpunkt. Ordene «offentlige og private» tilføyes før «næringsliv».
 1. Vedtektsendringene forutsetter godkjenning i Drangedal, Bamble, Kragerø, Porsgrunn og Siljan kommune-/bystyrer. Skien bystyre har allerede godkjent vedtektsendringene.
 2. Oversendelsesforslaget om gjennomgang av ViG tas til orientering.

Sak 7/18        Finansiering

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. De økonomiske midlene knyttet til kommunekontaktene overføres til grenlandskommunene med virkning fra 1. september 2018.
 2. Overføringen beregnes med utgangspunkt i ressursene som grenlandskommunene overførte til ViG IKS i 2014.
 3. Overføringen skjer gjennom avkorting i grenlandskommunenes tilskudd til ViG IKS for andre halvdel av 2018.

Sak 8/18        Valg av styre

Per Wold la fram valgkomiteens forslag til nytt styre og honorarstruktur.

Representantskapet fattet følgende enstemmige vedtak:

 1. Representantskapet velger følgende styre til ViG IKS:

Styreleder: Terje Riis-Johansen (folkevalgt og selvstendig næringsdrivende)

Styremedlemmer: Yvonne Aasbø (daglig leder i R8 Edge)

                              Heidi Herum (varaordfører og selvstendig næringsdrivende) 

                              Thor Oscar Bolstad (seniorrådgiver i Norsk Hydro ASA)

                              Tone Allum (fra de ansatte)

Varamedlemmer:  Bernt Dahle (daglig leder Drangedal Bilruter AS)

                              Ingjerd Martinsen (folkevalgt og pensjonist)

                              Helene Marion Norli (fra de ansatte)

 1. Nytt styre trer i kraft fra 1. mai 2018.
 2. Styrehonorarstrukturen er som følger:
 • Styreleder kr 60 000 per år.
 • Styremedlemmer kr 25 000 per år.
 • Varamedlemmer kr 1 000 per møte.