Protokoll Representantskapet 1. desember 2014

  

Protokoll Representantskapet i Vekst i Grenland IKS

Den 1. desember 2014 ble det avholdt ordinært møte i Representantskapet i Vekst i Grenland IKS i Langesund.

Følgende representanter møtte:

For Skien kommune: Hedda Foss Five og Geir Arild Tønnesen

For Porsgrunn kommune: Øystein Beyer og Sverre Siljan

For Bamble kommune: Jon Pieter Flølo, Unni Brekka Kiøsterud og Linda Holien

For Siljan kommune: Gunn Berit Rygg Holmelid, Dag Johan Myrvang og Brynjar Rismyr

For Kragerø kommune: Kåre Preben Hegland

For Drangedal kommune: Arnt Olav Brødsjø

Sak 1: Åpning ved Representanskapets leder

Hedda Foss Five var møteleder. Innkallingen til representantskapsmøtet ble enstemmig godkjent.

Sak 2  Godkjenning av framlagte fullmakter

Alle eierkommuner var representert. 12 av 18 medlemmer var til stede. Møtet var beslutningsdyktig.

Sak 3  Valg av to til å undertegne protokoll

Kåre Preben Hegland og Gunn Berit Holmelid ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4  Orientering om driften av selskapet

Nestleder i styret Karin Finnerud og daglig leder Hanne Gro Haugland orienterte om driften i selskapet. Representantskapet tok presentasjonen til orienteringen.

Sak 5 – til behandling. Rammer for driftsåret 2015, herunder overordnede mål og grovbudsjett inkl. tilskudd fra deltakende kommuner

Representantskapet godkjente grovbudsjettet for hhv Vekst i Grenland og Etablererkontoret i Grenland.

Sak 6 –til behandling. Vedtekter for forvaltning av Grenland Næringsfond

Representantskapet godkjente forslaget til vedtekter for Grenland Næringsfond.

 

Sak 7 – sak til orientering. Oppdragsavtale mellom Grenlandskommunene og Vekst i Grenland IKS

Etter forslag fra Bamble, ønsket Representantskapet et punkt i oppdragsavtalen om at ViG IKS skal gi en orientering på hvert møte i Grenlandsrådet. Med dette tillegget, tok Representantskapet saken til orientering.