Vedtekter
Selskapsavtalen/vedtektene fastsetter formål og forskrifter for Vekst i Grenlands virksomhet. Formålet med selskapet er bl.a. å være et pådriver og bistandsapparat for å opprettholde og utvikle bestående og nye arbeidsplasser i Grenland.

Mandat
I forbindelse med omorganiseringen av selskapet i 2018, utarbeidet ordførerkollegiet nytt mandat for Vekst i Grenland. Der framgår det bl.a. at selskapet skal fokusere på saker av regional karakter.

Strategisk næringsplan
Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020 er vedtatt av de seks grenlandskommunene. Planen setter visjon, mål og strategiske grep for regionens næringsarbeid. Visjonen er: Grenland – samlet, synlig og attraktiv. Målet er økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende landsgjennomsnittet.

Handlingsplan
Vekst i Grenland utarbeider en årlig handlingsplan, som vedtas av styret. Planen tar utgangspunkt i selskapsavtalen, nytt mandat og strategisk næringsplan. Innsatsområdene er nyskaping, bedriftsattrahering, samt samarbeid og samordning.

Strategi for næringsarealer
Strategi for næringsarealer er vedtatt av de seks grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune. Planen setter bl.a. fem mål for næringsarealer, to av dem er: Grenland skal ha et variert utvalg av ledige arealer med ulike kvaliteter egnet for ulike typer virksomheter, og næringsarealene skal være klare når bedriftene etterspør dem (hyllevare).