Vekst i Grenland jobber for å opprettholde og utvikle bestående og nye arbeidsplasser i Grenland

Innsatsområdene er nyskaping, bedriftsattrahering, samt samarbeid og samordning. Selskapet drifter StartOpp Grenland, som tilbyr veiledning, kurs og kontorplass. Selskapet forvalter Grenland næringsfond, leder/deltar i en rekke prosjekter, og er Drangedal og Siljan kommuners næringsavdeling.

ViG eies av grenlandskommunene, Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Selskapet har 11 ansatte, ledes av næringssjefen i Grenland, og er lokalisert på Klosterøya i Skien. ViGs styre har 6 medlemmer, der flertallet er valgt fra offentlig/privat næringsliv. Representantskapet er ViGs øverste organ, og er satt sammen av ordfører, varaordfører og en fra opposisjonen i hver av eierkommunene.

Selskapsavtalen, nytt mandat og strategisk næringsplan for Grenland er styrende for ViGs arbeid. Selskapets konkrete aktiviteter og prosjekter framgår av den årlige handlingsplanen.

Historikk

Vekst i Grenland ble startet som en stiftelse i mai 1990. Formålet var å utvikle et næringspolitisk handlingsprogram for Grenland. Programmet skulle gi grunnlag for lønnsomme arbeidsplasser, samt skape forståelse for industriens betydning og for at Grenland er en god bo- og arbeidesregion. I desember 1992 ble stiftelsen erstattet av et aksjeselskap. Både staten, kommunene Bamble, Porsgrunn Skien og Siljan, og regionalt nærings- og organisasjonsliv deltok. Staten var partner i syv år. Etter dette besluttet eierne å videreføre selskapet, men med en noe lavere ressursinnsats. Drangedal og Kragerø kom med i 2011. I 2013 ble det bestemt å legge ned Vekst i Grenland AS, og opprette et kommunalt eid IKS. Selskapsnavnet «Vekst i Grenland» ble videreført, og ansatte i AS’et ble overført til IKS’et. ViG IKS fikk i oppdrag å være grenlandskommunenes næringsavdeling, og kommunenes næringssjefer/-ansvarlige ble overført til selskapet. Denne organiseringen ble reversert i september 2018 og disse ressursene ble tilbakeført til kommunene.