Vedtekter Grenland næringsfond

 

Det vises til politisk behandling av vedtektene for etablering av Vekst i Grenland IKS høsten 2013. En del av selskapets mandat er å forvalte Grenland Næringsfond; et fond bestående av frie fondsmidler til en brutto verdi av ca 19 mnok ved inngangen til 2014.

Vedtektene ble vedtatt av representantskapet på møtet 1. desember 2014, og endret på møtet 26. april 2019.

Vedtekter for forvaltning av Grenland Næringsfond

 

1. Bakgrunn

Ved opprettelsen av Vekst i Grenland IKS (ViG) skal overført eierkapital fra Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan forvaltes som et næringsfond med disse fire kommunene som nedslagsfelt.

Ved oppstart har fondet en verdi på 19 mnok fordelt på lån gitt til bedrifter gjennom tidligere Vekst i Grenland AS, aksjer i bedrifter samt kontanter plassert i bank. Fordelingen mellom ulike eiendeler fremkommer av avviklingsbalansen for Vekst i Grenland AS.

ViG vil bidra med næringsutviklingskompetanse overfor bedrifter under etablering og/eller i utvikling, og involvere seg dypere og lengre i enkeltprosjekter enn hva som var tilfelle under ViG AS. Dette kan gjøres i kombinasjon med finansiell risikoavlastning gjennom bruk av bl.a. Grenland Næringsfond. Der det er hensiktsmessig vil ViG samarbeide tett med eksterne kompetansemiljøer og/eller finansieringsaktører innen nyskapingsområdet; her nevnes spesielt Industriinkubatoren Proventia AS og Innovasjon Norge Telemark.

 

2. Organisering

Fondet forvaltes av Vekst i Grenland IKS på følgende måte:

Daglig leder har fullmakt fra styret til å inngå forpliktelser om lån, tilskudd eller eierkapital på inntil 200.000 kr pr sak. Dersom det innenfor en tidsramme på tre år etter at tilsagnet ble gitt foreligger en søknad fra samme bedrift/initiativ som gjør at grensen på 200.000 kr overskrides, skal saken fremmes for styret.

Styret har fullmakt fra eierne til å inngå forpliktelser om lån, tilskudd eller eierkapital på inntil 4 mnok pr sak. Beløp utover dette skal behandles i selskapets representantskap.

Daglig leder har fullmakt fra styret til å gi forlengelse av lån, avdragsutsettelse, ettergivelse av hele eller deler av lån, endringer av avdragsstruktur, endring av rentevilkår, mv for lån under 400.000 kr. For lån over 400.000 kr besluttes slike endringer i styret.

Styret skal behandle saker om bedriftsrettede tilskudd og andre typer tilskudd over 25.000 kr.

 

3. Anvendelse av Grenland Næringsfond

I hht vedtekter gitt for Vekst i Grenland IKS skal fondet «anvendes til aksjeinvestering, lån eller tilskudd til næringsdrivende»

Følgende operasjonalisering gjelder:

 • Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til næringer prioritert i strategisk næringsplan for Grenland. Bedrifter i andre næringer kan gis tilsagn forutsatt et særskilt godt potensial for jobbskaping.
 • Administrasjonen i ViG skal arbeide for at relevante/egnede nyskapingsprosjekter skal kunne oppnå medfinansiering ved å kontakte andre aktører innen virkemiddelapparatet; herunder Innovasjon Norge Telemark, Telemark Utviklingsfond, Oslofjordfondet, Skien Næringsfond AS, mv.
 • Både nyetablerte og igangværende bedrifter er målgruppe for Grenland Næringsfond. Bevilgede midler skal anvendes i prosjektets tidlige faser.
 • Tilsagn som kan bidra til uheldig konkurransevridning skal unngås.
 • Følgende standardvilkår skal gjelde for utviklingslån:
  • Lånet gis normalt uten sikkerhet
  • Lånets løpetid er max 4 år.
  • Det kan gis inntil fire års rentefritak og inntil fire års avdragsfritak.
  • Lånerente er i utgangspunktet fast i avtaleperioden og skal ta utgangspunkt i en utlånsrente på nivå med NIBOR. Ved vesentlige endringer i NIBOR, kan rentenivået endres. Dette vil fremkomme av låneavtalen med den enkelte låntaker.
  • Grenland Næringsfond skal ha mulighet til å avtale en konverteringsrett fra lån til aksjer. Vilkår for kursfastsettelse avtales i det enkelte tilfellet (aksjonæravtale).
 • Følgende standardvilkår skal gjelde for tilsagn om tidligfase aksjekapital:
  • Aksjer eid av Grenland Næringsfond skal behandles på lik linje med primæraksjonærene (initiativtakers egne aksjer).
  • Det skal som prinsipp inngås en aksjonæravtale som regulerer partenes rettigheter. Aksjonæravtalen bør ha formuleringer som omhandler exitmuligheter.
  • Anses exitmulighetene å være spesielt vanskelige innenfor en horisont på fire år, skal fondet unngå å tre inn som aksjonær.
 • Følgende standardvilkår gjelder for tilsagn om tilskudd:
  • Tilskudd skal normalt brukes i mindre bedriftsprosjekter der totalprosjektets kostnad inkl. idehavers egentid er max 50.000 kr. Fondet kan i slike prosjekter bidra med inntil 50% av totalkostnad (dvs max 25.000 kr). Tilskuddet kan utbetales ved oppstart av prosjektet. I utgangspunktet skal tilskuddet brukes til betalbare eksterne kostnader.

 

Under forutsetning av at de to øvrige eierkommunene i Vekst i Grenland IKS (Kragerø og Drangedal) bidrar med midler i hht folketall, kan midler fra Grenland Næringsfond benyttes til følgende indirekte bedriftsrettede regionale aktiviteter:

 • Etablering og tidligfase drift av relevante bedriftsnettverk.
 • Aktiviteter i regi av Grenland Investorforum.
 • Markedskampanjer der Grenland profileres som et attraktivt sted for bedrifter, investorer og etterspurt arbeidskraft.

Tilsagn som avviker fra overnevnte standardvilkår, skal avklares med styret.

4. Særskilte bestemmelser

Plasseringsstrategi for ubenyttede fondsmidler (likvide midler) er slik at kontanter kan plasseres i norske banker til best mulig rente, eller i aksje- og/eller verdipapirfond til det som kalles lav til moderat risiko. Plassering i annet enn bankinnskudd skal behandles i styret.

Vedtektene ble vedtatt av representantskapet på møtet 1. desember 2014, og endret på møtet 26. april 2019.