Styrevedtak om Grenland næringsfond

  

Følgende ligger til grunn for forvaltningen av Grenland næringsfond (vedtatt av styret i november 2018 og juni 2019):  

 

1.     Forvaltningen av Grenland næringsfond skal skje i overenstemmelse med vedtektene til fondet.

2.     Lån kan gis til:

a)       Utviklingsprosjekter i preinkubasjon eller inkubasjon hos Proventia.

b)       Utviklingsprosjekter med et godt arbeidsplasspotensial på kort eller lang sikt.

c)       For prosjekter som faller inn under punkt b, forutsettes medfinansiering fra andre aktører i virkemiddelapparatet. 

d)       En splitt med Skien næringsfond er aktuell forutsatt at punkt a eller b er oppfylt.