Koranatilskudd til bedrifter og etablerere i grenlandskommunene

  

Staten, via fylkeskommunene, har tildelt alle kommuner ekstraordinære midler til å støtte opp under økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping for å motvirke negative effekter av koronapandemien.

De seks grenlandskommunene er tildelt totalt 10,9 millioner kroner. Fordelingen mellom kommunene framgår under.

Hvem kan søke?

Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører med organisasjonsnummer i søkerkommunen, kan søke om støtte. Støtten gis i form av tilskudd.

Hvordan søke?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no. Vi anbefaler potensielle søkere å ta kontakt med sin kommune først for råd og vink. Deretter registrerer bedriften seg som søker og legger søknaden inn i regionalforvaltning.no. Kontaktdetaljer for hver kommune framgår under.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for første runde er 1. oktober 2020. Alle midlene tildeles i 1. runde hvis det kommer inn nok, gode søknader.

Tildelingskriterier

I vurderingen av søknadene vil det legges særlig vekt på følgende:

  1. I hvor stor grad tilskudd til omsøkt tiltak anses å motvirke negative virkninger av covid-19 utbruddet for egen bedrift. Positiv ringvirkning for andre tas også med i vurderingen.
  2. I hvor stor grad omsøkt tiltak har effekt på sysselsetting i egen og andre bedrifter. Angi antatt effekt i tall.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Støttebeløp og utbetaling

Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Som bedriftens egenfinansiering gjelder lønn, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Tilskuddet utbetales som hovedregel etterskuddsvis. Det kreves godkjent regnskap for tiltaket før sluttutbetaling kan skje. Anmodning om utbetaling skal sendes via regionalforvaltning.no

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og vurderes som «bagatellmessig støtte.»

Kontaktpersoner:

Vekst i Grenland IKS

Tore Halvorsen
e-post: tore.halvorsen@vig.no
Telefon: 984 12 859

Skien
Tildelt NOK 2,8 millioner. Ståle Tveit – telefon 957 30 277

Porsgrunn
Tildelt NOK 2,3 millioner. Øyvind Solbakken – telefon 905 80 733

Bamble
Tildelt NOK 1,8 millioner. Hege Cecilie Bjørnerud – t telefon 480 95 112

Kragerø
Tildelt NOK 1,6 millioner. Geir Lia – telefon 993 66 166

Drangedal
Tildelt NOK 1,3 millioner. Tore Halvorsen – telefon 984 12 859

Siljan
Tildelt NOK 1,1 millioner. Tore Halvorsen – telefon 984 12 859

Kontaktperson Tore Halvorsen 984 12 859 tore.halvorsen@vig.no