Godstransport for en bærekraftig framtid

  

Klima og miljø er under press. Vi må skape en mer bærekraftig framtid. Det krever innsats på mange områder. Transport er ett av dem. At personbilbruken må ned og kollektivandelen opp, er velkjent. At mer godstransporten bør fraktes med jernbane er også verdt å merke seg.

Dèt er tema for et samarbeid mellom nasjonale jernbanemyndigheter, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Grenland Havn, Larvik Havn og Vekst i Grenland. Vi har mye industri i vår region, som innebærer frakt ut og inn. Havnene og Herøya Industripark er viktige knutepunkter i den sammenheng. Ideen/konseptet er å koble punktene for å legge til rette for mer gods på jernbane. Vareeiere, transportører og speditører er positive til dette.

Konseptet forutsetter at det bygges terminal på Larvik Havn. Om det blir noe av, henger på ny kommuneplan for Larvik. Vi venter i stor spenning på planen, som skal komme i nær framtid. Konseptet forutsetter også at det bygges spor til og terminal på Herøya. BaneNor jobber med saken, på oppdrag fra Jernbanedirektoratet. Rapporten er ventet i løpet av høsten.

Jernbanestrukturen i resten av landet, herunder lokalisering av godsterminaler, er relevant. Nasjonale myndigheter har sendt på høring en godskonseptvalgutredning fram mot 2073, for området fra Kristiansand til Halden og Gardermoen. Vi stusser på utredningens sterke fokus på det sentrale Osloområdet. For eksempel omtales veiforbindelsen Oslo-Bergen i brede ordelag, mens E134 er knapt nevnt. Utenlandsfergene til Larvik, Sandefjord og Langesund samt godstrafikk til Brevik er utelatt i omtalen i godsgrunnlaget, selv om dette står for en betydelig andel av godstransporten i Norge.

Østre og vestre del av jernbanenettet i Norge bindes sammen i Oslo (Oslonavet). Flere har påpekt behovet for ny jernbanetunnel under hovedstaden, spesielt på grunn av økt persontrafikk. Det vil bli fryktelig dyrt. En alternativ løsning er å lede godstrafikken nord for byen og etablere kryssing mellom Roa og Hauerseter. Videre kan man satse på flere mindre terminaler rundt Oslo (Kopstad, Rudshøgda og Hauerseter), noe som vil avlaste gigantterminalen på Alnabru og dermed dempe behovet for ny tunnel.

Det er stor fare for at en eventuell ny og dyr jernbanetunnel under Oslo vil gå utover andre jernbaneprosjekter i Norge, som Grenlandsbanen. Grenlandsbanen er nødvendig med tanke på å utvikle Frier Vest for ny industrivirksomhet, noe som vil gi mange arbeidsplasser og økt verdiskaping i vår region.

Som alle vet; alt henger sammen med alt og vi må ha flere tanker i hodet samtidig. Det er tilfelle også hva gjelder klima, miljø, transport og næringsutvikling. Nå gjelder det å jobbe godt for å muliggjøre godskonsept Vestfold og Telemark, desentralisert terminalstruktur, en framtidig Grenlandsbane, flere arbeidsplasser, økt verdiskaping og en bærekraftig framtid.

 

Hanne Gro Haugland
Daglig leder
Vekst i Grenland IKS