Notat fra ordførerkollegiet til ViGs representantskap november 2020

  

Ordførerkollegiet diskuterte i sitt møte 11. november 2020 hvordan vi i fremtiden bør organisere næringssamarbeidet i regionen. Inngangen til denne diskusjonen er basert på forslag og vedtak i noen av kommunene knyttet til finansiering av Vekst i Grenland IKS (ViG).

Skien kommune har gjort et vedtak i formannskapets behandling av budsjett og handlingsprogram for 2021-2024. I vedtaket understrekes det at kommunens operative næringsarbeid trenger å styrkes, at vi mener det må fokuseres i større grad på de største prosjektene i Grenland, og at vi derfor ønsker en omstrukturering av det regionale næringsarbeidet for å kunne ha ressurser til dette arbeidet.
I Drangedal kommune foreslår kommunedirektøren i sitt forslag til langtidsbudsjett å redusere overføringene til ViG ned til null i handlingsprogramperioden 2021 – 2024.

Bamble kommune vedtok i budsjettbehandlingen for 2019 følgende: «Administrasjonen bes komme til Kommunestyret med en sak innen utgangen av september 2020 vedrørende Bamble kommunes engasjement i ViG og resultatene av det samarbeidet.»

ViG er kommunenes felles næringsselskap. Selskapet har sin opprinnelse i KN-Union som ble opprettet i tilknytning til behovet for store omstillinger i Grenland på 1980-tallet. Etter en tid ble ViG AS opprettet, hvor kommunene, næringslivet og LO/NHO deltok på eiersiden. Dette var modellen selskapet drev etter i en årrekke. Selskapet ble så omgjort til IKS og Drangedal og Kragerø ble innlemmet i selskapet. Næringslivet og organisasjonene ble ikke med videre i ViG IKS. I det nye ViG IKS har det vært gjennomført justeringer og omorganiseringer. I dag består ViG IKS av alle de seks Grenlandskommunene og Grenlandsrådet er representantskap. Styret er oppnevnt av kommunene og består av personer med ulik kompetanse fra næringslivet og kommunene.

Ordførerkollegiet er av den oppfatning at ytterligere omorganiseringer og endringer i ViG ikke er formålstjenlig. Ordførerne mener at tiden er inne for å se på en helt ny måte å samarbeide med næringsutvikling i Grenland. Ordførerne mener at de gjøres best ved at ressursene til næringsutvikling kanaliseres tilbake til kommunene og at kommunene er i førersetet når felles næringsprosjekter utvikles.

Det kan være ulike tilnærminger, men fokus må være at kommunenes operative næringsarbeid styrkes og at det i større grad rettes fokus på de største prosjektene i Grenland. Konkret kan det være flere alternativer, her nevnes to mulige:

  1. Ressurser fra ViG tilbakeføres til kommunene. Kommunenes engasjement i inkubatoren Proventia videreføres og eventuelt styrkes. Dersom noe av det eksisterende regionale apparatet i ViG skal beholdes, for eksempel «Startopp», bør det undersøkes om det er aktuelt for Proventia å inkludere dette eller deler av dette i sin portefølje.
  2. Vig avvikles som det regionale næringsapparatet i løpet av 2021. Det regionale samarbeides defineres på nytt. Kan være ulike modeller. Næringssjefene møtes regelmessig med aktuelle Inkubator og diskuterer regionale muligheter og satsninger. Tilbakeførte ressurser kan gi kommunene fleksibilitet til å snu seg raskere og knytte til seg rett kompetanse til større satsninger også regionalt.

Veien videre bør gå via styret. Da selskapet har vært i gjennom flere evalueringsprosesser bør eierne være tydelige på forventningene og bestillingen nå. Det er ikke ønskelig med en ny evaluering eller en type ny prosess.

Ordførerkollegiet er opptatt av at de ansatte i denne prosessen må ivaretas på en god og betryggende måte!

Forslag til Representantskapsmøtet i ViG 27.11.2020:

Styret i ViG eier prosessen og skal i samarbeid med Kommunedirektørkollegiet utarbeide et konkret forslag til veien videre som legges frem på et ekstraordinært representantskapsmøte i ViG. Forslaget skal bygge på:
• ViG avvikles som selskap
• Grenlandskommunenes engasjement i Proventia sikres
• Det innledes dialog med industriinkubatoren Proventia med sikte på å få avklart om noen av funksjonene som i dag tilligger ViG kan innlemmes i Proventia, f.eks. «startopp»
• Kommunenes økonomiske bidrag til ViG tilbakeføres til kommunene.
• ViGs forpliktelser i og konsekvenser for pågående prosjekter må utredes og forslag til hvordan dette skal håndteres skal fremlegges
• De ansatte skal ivaretas i tråd med kommunenes omstillingsrutiner, lov og avtaleverk.

Videre oppfølging:
Hvordan det regionale næringsarbeidet skal være fremover bør basere seg på innholdet i dette notatet. Ordførerne har ikke vurdert ulike modeller, dette må utredes. Uansett modell bør næringssjefene i Grenland ha et fast møtepunkt for å ivareta det operative samarbeidet. Det skal gjøres en vurdering av om dette møtepunktet skal formaliseres.

Det ekstraordinære representantskapsmøtet avholdes i løpet av 1.kvartal 2021.