Porsgrunn kommune har fått 4,12 millioner kroner fra staten til små og mellomstore bedrifter (SMB) som er berørt av pandemien

 

Stortinget vedtok 19. desember en tilskuddsordning på 250 millioner kroner til kommuner for bruk inn mot små og mellomstore bedrifter (SMB) med særskilte utfordringer knyttet til pandemiutbruddet. Porsgrunn kommune har fått 4,12 millioner kroner fra denne ordningen.

Vekst i Grenland gis forvaltningsansvaret for oppfølgning og fordeling av statstilskuddet i samarbeid med Porsgrunn kommunes næringssjef.

Kriterier:

 1. Midlene øremerkes SMB bedrifter i Porsgrunn kommune. I hovedsak prioriteres utelivsbransjen og deler av kulturnæringene i kommunen i denne sammenheng. Kommunale/offentlig eide kulturnæringer er utelukket fra ordningen.
 2. Midlene skal bidra til at sunne bedrifter som opplevde inntektsbortfall i 2020, «overlever» gjennom pandemiutbruddet. Inntektsbortfallet må være forårsaket av statlige og kommunale smittevernstiltak. Inntektsbortfallet skal avgrenses til perioden november og desember 2020, med referanse til godkjente regnskapstall for tilsvarende periode i fjor, dvs november og desember 2019.
 3. Dersom virksomheten er nystartet og ikke kan fremlegge godkjent regnskap for 2019, eller inntektstall for november og desember for 2019, skal budsjett-tall og forventet inntekt for november og desember 2020 legges til grunn som dokumentasjon for beregnet inntektssvikt.
 4. Det foreslås ingen nedre grense for dokumentert inntektstap.
 5. Tilskudd skal i hovedsak brukes til å dekke faste utgifter – herunder husleie, løpende offentlige utgifter, leasing-/leieutgifter, gjeldshåndtering mot finansinstitusjoner, lønn/honorar i utviklingsprosjekter, mv.
 6. Bedrifter som mottar tilskudd skal senest to måneder etter utbetaling sende en enkel rapport pr epost til Vekst i Grenland om hvordan midlene er anvendt. Denne skal være verifisert av revisor/regnskapsfører.
 7. Lokale avdelinger i større konsern vil normalt være utelukket fra ordningen.
 8. Bedrifter må i sin søknad vise til mottak av andre statlige eller regionale støtteordninger i forbindelse med pandemiutbruddet.
 9. Bedrifter som har mottatt tilskudd fra «Corona fondsmidler» fra Staten via Vekst i Grenland, har også anledning til å søke.
 10. Max støttebeløp settes til 250 000 kr pr bedrift.

Tilskudd til bedrifter i Porsgrunn med redusert omsetning i november og desember

Hvem kan søke:

Målgruppen er særlig utelivsbransjen og andre som hadde forventninger om god omsetning i julemånedene og som fikk begrensninger som følge av offentlige vedtak. Det kan søkes om tilskudd til å dekke faste utgifter og eventuelle kostnader ved permittering av ansatte i perioden november og desember. Det gjøres oppmerksom på at pengene vil bli fordelt etter en % av kostnadene på alle søknader som kvalifiserer. Maks. støttebeløp er 250.000 kr.

Søknadsfrist er 24.januar

Fyll ut følgende opplysninger (for bedrifter etablert i 2019 eller seinere, legges det inn budsjettall for 2019):

 

Behandling:

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger vil bli kontrollert opp mot Proff.no. og på annen måte.

Kontaktpersoner: